Cultura e Mecenado

O SELO CULTURA E MECENADO É UNHA DISTINCIÓN QUE RECOÑECE O LABOR DO MECENADO CULTURAL

O Ministerio de Cultura concedeu o selo Cultura e Mecenado á Asociación Cultural Arela, unha distinción sen dotación económica que recoñece o seu labor de mecenado cultural. Este recoñecemento, outorgado a través da Unidade Cultura e Mecenado, é unha representación gráfica “directa e funcional”. Permite identificar de forma inmediata a aqueles proxectos que contribúen ao fomento do mecenado cultural entre a sociedade española.

QUE É O MECENADO

A RAE define o mecenado como a “protección ou axuda dispensadas a unha actividade cultural, artística ou científica”. Trátase dunha colaboración desinteresada por parte do mecenas, que actúa movido polo altruísmo e é froito do seu compromiso social.

Normalmente confúndese este concepto co de patrocinio. A RAE define patrocinar como “apoio ou financiamento dunha actividade ou un evento, polo xeral deportivo ou cultural, con fins publicitarios”. O patrocinador busca un rédito coa súa acción, o que lle move é a contrapartida que obtén con ela.

A diferenza entre ambos os conceptos fai que mecenado e patrocinio regúlense no noso ordenamento xurídico por normas distintas: a Lei 49/2002 no caso do mecenado, e a Lei Xeral de Publicidade para o patrocinio.

LEXISLACIÓN EN VIGOR

A contribución privada á consecución de fins de interese xeral recoñécese na nosa normativa a través da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. A efectos desta Lei, enténdese por mecenado a contribución privada ao financiamento de actividades de interese xeral.

O fomento das iniciativas de mecenado substánciase mediante incentivos fiscais ás doazóns e un réxime especial de tributación das Entidades sen Fins de Lucro (ESFL). O Título III da Lei regula os beneficios fiscais aplicables a donativos, doazóns e achegas realizadas en favor das entidades beneficiarias.

Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación. Na súa Disposición final cuarta. Modificación da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Real Decreto-lei 6/2023, do 19 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público de xustiza, función pública, réxime local e mecenado

Hai que mencionar que, tal e como indica o art. 1.3 da Lei 49/2002, relativo ao obxecto e ámbito de aplicación da Lei “o establecido nesta Lei entenderase sen prexuízo dos réximes tributarios forais de Concerto e Convenio Económico en vigor, respectivamente, nos Territorios Históricos do País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra” . País Vasco e Navarra teñen competencias fiscais propias e réxense polas súas propias normas de mecenado, que conteñen os seus propios incentivos fiscais ás doazóns diferentes aos da Lei 49/2002.

QUÉ APORTACIÓNS PODEN FACERSE?

 • Donativos e donacións dinerarios, de bens ou dereitos.
 • Cotas de afiliación a asociacións que non se correspondan co dereito a percibir unha prestación presente ou futura.
 • A constitución dun dereito real de usufructo sobre bens, dereitos ou valores, realizada sen contraprestación.
 • Donativos ou donacións de bens que formen parte do Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos no rexistro de BIC ou Inventario Xeral.
 • Donativos o donacións de bens culturais de calidade garantizada en favor de entidades que persigan entre os seus fins a realización de actividades museísticas e o fomento e difusión do patrimonio histórico artístico.

QUEN PODE BENEFICIARSE?

 • As fundacións.
 • As asociacións declaradas de utilidade pública.
 • As organizacións non gobernamentais de desenvolvemento ás que se refire a Lei 23/1998, do 7 de xullo, de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.
 • As delegacións de fundacións estranxeiras inscritas no Rexistro de Fundacións.
 • As federacións e asociacións das entidades sen fins lucrativos ás que se refiren os parágrafos anteriores.
 • O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, así como os Organismos autónomos do Estado e das entidades autónomas de carácter análogo das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais.
 • As universidades públicas e os colexios maiores adscritos ás mesmas.
 • O Instituto Cervantes, o Institut Ramon Llull e as demais institucións con fins análogos das Comunidades Autónomas con lingua oficial propia.
 • Os Organismos Públicos de Investigación dependentes da Administración Xeral do Estado.
 • Outras entidades recollidas nas Disposicións Adicionales da Lei.

Cada ano a Lei de Presupostos Xerais do Estado establece unha serie de actividades prioritarias de mecenado. As donacións en favor destas actividades obteñen unha deducción dun 5% adicional aos incentivos fiscais xerais.

QUE    INCENTIVOS    FISCAIS    EXISTEN    PARA    AS    DOAZÓNS REALIZADAS POR PERSOAS FÍSICAS?

 • Micromecenazgo: os primeiros 150 euros doados teñen unha dedución do 80% na cota íntegra do IRPF.
 • A cantidade doada que exceda de 150 euros ten unha dedución do 35% na cota.
 • Fidelización: nas doazóns poderase aplicar unha dedución do 40% (no canto do 35% xeneral) sempre que se efectuaron donativos pola mesma ou maior cantidade á mesma entidade nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores.
 • A dedución ten un límite do 10% da base liquidable no IRPF.

QUE INCENTIVOS FISCAIS EXISTEN PARA AS DOAZÓNS REALIZADAS POR PERSOAS XURÍDICAS?

 • A cantidade doada ten unha dedución na cota do Imposto de Sociedades do 35%.
 • Fidelización nas doazóns: poderase aplicar unha dedución do 40% (no canto do 35% xeneral) sempre que se efectuaron donativos pola mesma ou maior cantidade á mesma entidade nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores.
 • A dedución ten un límite do 10% da base impoñible do período As cantidades que excedan deste límite poderanse aplicar nos períodos impositivos que conclúan nos dez anos inmediatos e sucesivos.

EN QUE SE TRADUCEN A EFECTOS PRÁCTICOS?

Se unha persoa física doa 150 euros a unha entidade non lucrativa que está entre as posibles receptoras de mecenado:

 • O contribuínte deduce 120 euros (o 80% da cota) no seu IRPF.
 • É dicir, o custo dunha doazón de 150 euros é realmente de 30 euros. Por tanto, a entidade elixida recibe 150 euros, dos cales 30 veñen do doante e 120 son unha subvención indirecta de Facenda.

Se doa 500 euros:

 • Dos primeiros 150 euros dedúcese o 80%, polo que o contribuínte recupera 120 euros.
 • Dos restantes 350 euros dedúcese o 35%, polo que o contribuínte recupera 122,5 euros.
 • Por tanto, en total o contribuínte recupera 242,5 euros.

Se doa 500 euros e trátase dunha doazón fidelizada:

 • Dos primeiros 150 euros dedúcese o 80%, polo que o contribuínte recupera 120 euros.
 • Dos restantes 350 euros dedúcese o 40%, polo que o contribuínte recupera 140 euros.
 • Por tanto, en total o contribuínte recupera 260 euros.

Se doa 500 euros a unha actividade prioritaria de mecenado e trátase dunha doazón fidelizada:

 • Dos primeiros 150 euros dedúcese o 85% (a porcentaxe habitual aumenta un 5%), polo que o contribuínte recupera 127,5 euros.
 • Dos restantes 350 euros dedúcese o 45% (o 35% habitual aumenta un 5% por fidelidade na doazón e outro 5% por tratarse dunha actividade prioritaria de mecenado), polo que o contribuínte recupera 157,5 euros.
 • Por tanto, en total o contribuínte recupera 285 euros.

Para máis información, consúltese a Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

 

>>> Enlace Cuadríptico informativo.